Schimbare domiciliu moto ramas pe adresa veche - Forumul Softpedia

Impozitul la domiciliu

Conținutul

  impozitul la domiciliu

  In cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasata cladirea. In cazul in care o clădire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa.

  In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva. Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local.

  Certificatul de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale - se emite de organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv a împuternicitului acestuia, conform delegarii date de catre contribuabil. Certificatul de atestare fiscala se elibereaza pe baza datelor cuprinse în evidenta pe platitor a organului fiscal competent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente în sold în prima zi a lunii urmatoare depunerii cererii. Încaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri. Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza: impozitul pe cladiri; impozitul pe mijloacele de transport; taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor; taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate; impozitul pe spectacole; taxe speciale; alte taxe locale. Inspectia fiscala impozitul la domiciliu are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii îndeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora.

  La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Pentru cladirile cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art.

  impozitul la domiciliu

  In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul impozitul la domiciliu calculeaza conform art. Plata impozitului pe cladiri se face anual, in două rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.

  impozitul la domiciliu

  Impozitul pe teren se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul. In cazul municipiului Bucuresti, impozitul pe teren se datoreaza catre bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul. Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat impozitul la domiciliu, zona si categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local.

  impozitul la domiciliu

  Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Acest tip de impozit se datoreaza pe perioada cat mijlocul de transport este inmatriculat sau inregistrat in Romania.

  Impozitul pe mijloacele de transport se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul.

  In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar. Calculul impozitului pe mijloacele de transport.

  impozitul la domiciliu

  Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana datoreaza plata taxei, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.

  Taxa pentru servicii de reclama si publicitate prevazuta se declara si se plateste de catre prestatorul opțiuni pentru un începător de reclama si publicitate la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate.

  impozitul la domiciliu

  Acest impozit se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.