Renunţare la opţiunea de livrare a anunţurilor relevante

În centrul opțiunii se află dreptul de proprietate. Adăugați și eliminați proprietari și administratori ai companiei

De exemplu, când un produs fabricat este vândut, produsul însuși devine proprietatea cumpărătorului.

 • Transferul dreptului de proprietate asupra unui formular - Asistență Office
 • Ca măsură de precauție pentru specialiștii noștri în asistență, dată fiind situația privind virusul COVID, lucrăm cu o echipă restrânsă.
 • Его не сумела утихомирить даже Элли, которой он теперь избегал, закатив ей до этого несколько неприятных скандалов.
 • Semnale de tranzacționare pentru opțiuni binare ce este
 • Громадное сооружение внушало даже еще больший трепет, чем когда оно располагалось возле Узла и "морская звезда" липла к нему сбоку, поэтому из окна видна была лишь часть корабля.
 • Выходит, они следили за нами все время.
 • Acasă prezentare generală opinii

În același timp, drepturile de proprietate intelectuală permit elementelor necorporale asociate produsului să rămână proprietatea creatorului sau inventatorului acestuia. Aceste elemente necorporale includ ideea sau invenția care stă la baza produsului ori denumirea sau simbolul care-l deosebesc de alte produse. În mod tradițional, proprietatea intelectuală poate fi împărțită în două categorii principale: proprietatea industrială și dreptul de autor.

Prezenta comunicare are ca obiect drepturile de proprietate industrială [1]. Brevetele și mărcile sunt cele mai bine cunoscute drepturi de proprietate industrială. Brevetele sunt drepturi exclusive pe termen limitat, acordate unui inventator în schimbul dezvăluirii informațiilor tehnice cu privire la invenție.

Spre deosebire de acestea, drepturile asociate mărcilor, care sunt semne ce indică originea bunurilor și a serviciilor, nu au o durată maximă, în măsura în care mărcile respective continuă să fie utilizate în comerț.

Totuși, ambele tipuri de drepturi nu își păstrează valabilitatea decât prin plata unei taxe de menținere în vigoare. Există diverse drepturi de proprietate industrială, printre care și unele mai puțin cunoscute, precum cele privind desenele și modelele industriale, indicațiile geografice și soiurile de plante.

Ceea ce au însă în comun toate aceste drepturi este faptul că dau titularilor posibilitatea de a preveni utilizarea neautorizată a unui bun necorporal cu potențială valoare comercială, indiferent dacă acest bun este o idee care stă la baza unui proces sau produs inovator sau este o indicație de origine adresată consumatorului. Europa are nevoie de drepturi de proprietate industrială puternice, pentru a-și proteja inovațiile și a rămâne competitivă în economia mondială bazată pe cunoaștere.

În UE, majoritatea drepturilor de proprietate industrială înregistrate beneficiază de protecție la nivel comunitar. În schimb, până la realizarea unui acord asupra brevetului comunitar, întreprinderile nu au această posibilitate în privința brevetelor. Pentru a corecta această lacună, în aprilieComisia a publicat o comunicare[2] cu scopul de a relansa dezbaterea referitoare la sistemul de brevet în Europa, precum și de a stabili modalitățile de realizare a brevetului comunitar și de ameliorare a jurisdicției în materie de brevete în UE.

Comisia consideră că este vital să se facă progrese în acest domeniu și își reafirmă intenția de a realiza cu prioritate un acord asupra acestor propuneri. Comunicarea de anul trecut a generat elanul necesar pentru a avansa în soluționarea problemelor de legislație comunitară care subzistă în domeniul brevetelor.

Profitând de imboldul înregistrat pe calea identificării soluțiilor cu privire la brevete, prezenta comunicare urmărește elaborarea unei strategii orizontale integrate, care să acopere întregul spectru al drepturilor de proprietate industrială.

Comunicarea nu intenționează să compare meritele drepturilor de proprietate industrială formale și ale modelelor comerciale alternative, precum programele informatice cu sursă deschisă open-source sau secretele de fabricație, ci se concentrează asupra drepturilor de în centrul opțiunii se află dreptul de proprietate industrială în sine.

Sunt analizate inițiativele existente în vederea propunerii unor acțiuni, pentru ca sistemul să funcționeze într-o modalitate optimă, în contextul provocărilor cu care Europa se va confrunta în următorii ani.

Alegeţi limba

PROVOCăRILE În Raportul strategic cu privire la Strategia de la Lisabona reînnoită pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, Comisia a identificat investiția în cunoaștere și inovare drept unul din cele patru domenii prioritare pe care se vor concentra acțiunile în ciclul [3]. Protecția proprietății intelectuale este o condiție-cadru esențială pentru inovare, pentru stimularea investițiilor din domeniul cercetării și dezvoltării și a transferului de cunoștințe de la laborator la piață.

Acesta poate, de asemenea, contribui — ca parte a unei politici mai largi — la identificarea soluțiilor pentru probleme mondiale de importanță crescândă ca schimbările climatice, îmbătrânirea populației și o posibilă criză a energiei.

Avantajele economice și societale ale drepturilor de proprietate industrială Proprietatea, indiferent dacă este corporală sau nu, este crucială pentru funcționarea unei economii de piață.

Drepturile de proprietate industrială, cum sunt brevetele, desenele și modelele și drepturile asupra soiurilor de plante, oferă un stimulent pentru producerea de noi invenții și alte inovații, prin acordarea unui drept exclusiv pentru o perioadă limitată de timp.

Asemenea drepturi de proprietate industrială facilitează intrarea pe piață a unor noi jucători, ajutând la atragerea capitalului de risc și făcând posibilă autorizarea producției pentru producătorii aflați deja pe piață. Drepturile conferite de mărci sunt esențiale pentru un sistem de concurență nedenaturată, care permite consumatorului să distingă produsele și serviciile diferitelor întreprinderi.

Confidenţialitate şi termeni

Mărcile sunt un mijloc de comunicare foarte eficace. Pe de o parte, ele servesc ca mediu de informare și de publicitate și, pe de altă parte, ca simbol pentru crearea și reprezentarea capacității antreprenoriale și a imaginii întreprinderii.

Ferit de concurență din partea imitațiilor, producătorul poate să-și mărească cota de piață, să-și majoreze majora marja de profit și să-și atragă loialitatea consumatorilor. Avantajele brevetelor nu se limitează la titularii drepturilor, ci contribuie la diseminarea cunoștințelor.

Chiar dacă întreprinderile rivale pot pierde din cota lor de piață din cauza brevetelor unui concurent, ele beneficiază, în schimb, de noi oportunități tehnologice prin publicarea invențiilor, ceea ce reduce nevoia de a recurge la reproducerea tehnologiei reverse engineering.

Se poate crea astfel un cerc virtuos al inovațiilor care compensează, pe termen lung, efectul inițial al prețurilor ridicate din perioada exclusivității pe piață. Proprietatea industrială poate așadar avea un efect pozitiv asupra concurenței, când este însoțită de aplicarea riguroasă a regulilor concurenței pentru a preveni abuzul de drepturi.

Un exemplu de efect favorabil pe care proprietatea industrială îl exercită asupra concurenței îl constituie regrupările de tehnologii brevetate la pachet[4], prin care se reduc costurile de tranzacție și se limitează redevențele cumulative.

Regruparea permite acordarea licențelor pentru tehnologiile în cauză printr-o singură operațiune. În cazurile în care licențiații beneficiază în continuare de servicii pentru aplicarea tehnologiei care face obiectul licenței, preluarea licenței la pachet cu serviciile poate genera noi reduceri de costuri. În ciuda avantajelor pe care le oferă, drepturile de proprietate industrială nu sunt un scop în sine.

Politica trebuie să caute să realizeze un compromis între acordarea drepturilor exclusive și difuzarea de noi produse și procese, pentru ca drepturile de proprietate industrială să continue să producă avantaje economice și societale și pe viitor.

Un mediu în schimbare al inovării În economia mondială bazată pe cunoaștere, crește importanța inovării ca sursă de avantaje competitive; pentru a rămâne competitive, întreprinderile din UE nu se mai pot baza numai pe prețuri.

Transferul dreptului de proprietate asupra unui formular

În acest mediu, întreprinderile mici și mijlocii IMM-urile și organizațiile publice de cercetare OPC-urileinclusiv universitățile, joacă un rol din ce în ce mai proeminent pe măsură ce crește importanța acordării drepturilor de proprietate industrială. Mai mult, într-o recomandare adresată statelor membre, Comisia a reafirmat recent importanța transferului de cunoștințe dintre OPC-uri și sectorul privat pentru creșterea competitivității europene.

Documentul include un cod de bune practici pentru OPC-uri cu privire la administrarea proprietății intelectuale[6] și se bazează pe apelul la crearea unui cadru european pentru transferul de cunoștințe[7]. Recomandarea va contribui la crearea unui mediu concurențial mai uniform și va facilita transferul transnațional de cunoștințe. Acesta ar putea fi ameliorat și prin armonizarea modului în care se definește și se aplică exceptarea cercetării de la infracțiunea de încălcare a brevetelor[8].

Prin urmare, instituțiile de cercetare ar putea beneficia de multe dintre măsurile destinate IMM-urilor, descrise în prezenta comunicare. Ca element esențial în gestionarea bunurilor intelectuale, drepturile de proprietate industrială joacă un rol tot mai important în strategia comercială generală a întreprinderii.

În ultimii ani, s-a constatat o creștere puternică în solicitarea de brevete, mărci și alte drepturi înregistrate.

Cu toate acestea, alte căi de protejare a informațiilor, precum secretele de fabricație, își păstrează importanța, după cum important rămâne și avantajul asupra concurenței în ceea ce privește timpul de servire.

în centrul opțiunii se află dreptul de proprietate

Mai mult, în sectorul TIC, modelele de afaceri cu programe open-source coexistă acum cu modelele proprietare. Totuși, în ciuda importanței lor crescânde în crearea de valoare, activele intelectuale nu sunt tratate standardizat în contabilitatea întreprinderilor, ceea ce poate limita accesul acestora la finanțare.

Centrul de confidențialitate Yahoo

Pe viitor, această problemă ar putea fi rezolvată prin evoluția internațională a sistemelor de contabilizare a bunurilor necorporale. O strategie a drepturilor de proprietate industrială pentru Europa Principiile internaționale ale protecției proprietății industriale datează din secolul al XIX-lea[10]. În secolul al XXI-lea, o strategie cu privire la drepturile de proprietate industrială trebuie să se asigure că Europa face față provocărilor economiei globale bazate pe cunoaștere.

Sistemul de proprietate intelectuală trebuie să continue să acționeze ca un catalizator pentru inovare și să contribuie la îndeplinirea strategiei generale de la Lisabona.

Comisia a stabilit criteriile în acest scop: un asemenea sistem trebuie să fie de calitate înaltăcaracterizat prin standarde stricte de examinare; accesibilcompensând costurile prin calitate și certitudine juridică; coerentcu o interpretare comună a legilor și proceduri judiciare armonizate; în sfârșit, capabil să asigure un echilibru între recompensarea creației intelectuale de valoare și asigurarea unei bune circulații a ideilor și inovațiilor[12].

Dacă în ceea ce privește o serie de drepturi de proprietate industrială există deja un cadru de reglementare la nivelul UE, în domeniul brevetelor, situația este foarte diferită. Este clar că accesibilitatea, în centrul opțiunii se află dreptul de proprietate și echilibrul dintre recompensarea inventatorilor și circulația ideilor în centrul opțiunii se află dreptul de proprietate fi mult îmbunătățite prin adoptarea brevetului comunitar și a unei jurisdicții paneuropene în domeniul brevetelor.

Prezenta comunicare schițează acțiunile necesare pentru realizarea unui sistem al drepturilor de proprietate industrială de calitate înaltă, capabil să-i permită Europei să beneficieze de potențialul său în confruntarea cu provocările globalizării economice. Strategia completează comunicarea asupra sistemului de brevetare în Europa[13], dar vizează un domeniu mai larg, întrucât abordează drepturile de proprietate industrială într-o manieră orizontală. Drepturile de înaltă calitate sunt o cerință esențială pentru toate aspectele sistemului — sprijinirea întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor, facilitarea transferului de cunoștințe și aplicarea efectivă a drepturilor, pentru a combate contrafacerile și pirateria.

Doar cu un sistem de calitate, Europa poate beneficia de noile oportunități pe care le oferă economia globală și poate îndeplini responsabilitățile care-i revin. Elementele acestei strategii integrate sunt interdependente și se consolidează reciproc, dar nu sunt exhaustive. Aspectele importante ale politicilor sunt de competența Comunității și, prin urmare, Comisia are responsabilitatea deosebită de a ajuta la identificarea căilor de parcurs, dar reușita nu depinde numai de Comisie.

În contextul agendei de la Lisabona, statele membre sunt așadar invitate să ia în considerare această strategie la formularea propriilor lor strategii, căutând, printre altele, posibilitățile de a simplifica printr-o mai bună legiferare.

De asemenea, alte părți interesate, precum inventatorii, universitățile, întreprinderile și utilizatorii finali, joacă un rol vital și trebuie să poată opta în cunoștință de cauză în ceea ce privește administrarea drepturilor de proprietate industrială. Se pune problema de a merge dincolo de examinarea tehnică și juridică a drepturilor individuale și de a lua în considerare impactul economic al acestora.

Drepturile de calitate înaltă, care recompensează numai acele invenții care îndeplinesc condițiile legale, sunt esențiale pentru buna funcționare a sistemului, după cum este și accesul ușor al întreprinderilor și al societății la informațiile cu privire la aceste drepturi. Brevetele Brevetele din Europa sunt percepute în general ca fiind de bună calitate.

Cu toate acestea, părțile interesate sunt preocupate de menținerea și îmbunătățirea calității brevetelor în Europa, ca și de evitarea deficiențelor care se manifestă la alte oficii pentru brevete[14]. Parlamentul European împărtășește această preocupare[15].

Ce se întâmplă cu registrul de lucru Excel al formularului meu nou transferat?

Europa nu face excepție de la tendința mondială de creștere continuă a numărului de cereri de brevete. În același timp, cererile au devenit și mai voluminoase: la OEB, atât numărul revendicărilor, cât și cel al paginilor, s-au dublat în ultimii 20 de ani[19]. Creșterea câștigând bani acasă folosind internetul număr și complexitate a cererilor de brevete la nivel mondial generează restanțe tot mai mari în ceea ce privește soluționarea acestora[20], accentuând incertitudinea provocată pe piață de alți factori, precum brevetele neutilizate.

În plus, starea anterioară a tehnologiei[21] este publicată în proporție mai mare în limbi neeuropene, precum chineza și coreeana. Împreună cu cererile din noi domenii ale tehnologiei, aceste tendințe pun probleme deosebite oficiilor de brevete.

Transferarea formularului într-un grup

Totodată, este necesar să se îmbunătățească accesul întreprinderilor și al inventatorilor la informațiile referitoare la brevete. Este vital ca brevetele să se acorde numai atunci când s-a adus cu adevărat o contribuție inventivă. Acordarea unor brevete de slabă calitate are un efect negativ, generând incertitudine economică și juridică.

Examinatorii, la rândul lor, trebuie să se mențină la curent cu ultimele noutăți din domeniul lor printr-o pregătire profesională continuă.

Ce acoperă prezentele condiții

În cele mai populare platforme de tranzacționare pe bursă, rolul oficiilor de brevete este nu doar de a acorda, ci și de a refuza brevete, lucru de care ar trebui să se țină seama la evaluarea activității lor. Totodată, părțile interesate au un rol important de jucat în a feri oficiile de brevete de a primi prea multe cereri fără conținut inovator.

Inițiative de felul sistemelor de evaluare a brevetelor de către specialiștii din domeniul respectiv și adoptarea voluntară a unor coduri de bune practici, pentru a impune standarde mai înalte cererilor care ajung la oficii, sunt tot atâtea modalități încurajatoare de a ameliora calitatea brevetelor pe fondul numărului crescând de solicitări.

Modelele de utilitate, care au apărut în unele state membre UE, sunt asemănătoare brevetelor în măsura în care îi conferă titularului drepturi exclusive asupra unei invenții tehnice, dar durata lor de protecție este mai scurtă decât cea a brevetelor.

în centrul opțiunii se află dreptul de proprietate

Pentru a fi protejată opțiunea de grâu model de utilitate, invenția trebuie să fie nouă, dar i se cere un nivel de inventivitate, în general, mai scăzut decât în cazul brevetelor. Modelele de utilitate și brevetele naționale acordate în statele membre care nu efectuează o analiză riguroasă a conținutului lor de inventivitate sunt o modalitate mai rapidă de a obține protecție.

Ele pot fi considerate însă ca drepturi de o calitate mai scăzută decât brevetele analizate și, prin urmare, riscă să sporească incertitudinea juridică. Comisia - va ini ția un amplu studiu asupra calității brevetelor, cu scopul de a analiza riscurile pe care le implică brevetele de slabă calitate și de în centrul opțiunii se află dreptul de proprietate căuta modalități pentru a evita prezența lor în Europa și - va studia dimensiunile problemelor pe care le pot genera brevetele neutilizate, va evalua cauzele acestora și va sugera soluții.

Statele membre care acordă modele de utilitate și brevete neexaminate din punct de vedere al gradului de inventivitate sunt solicitate să evalueze contribuția acestor drepturi la promovarea inovării. Mărcile Prosperitatea Europei depinde de existența unor mărci puternice[22].

Pentru aceasta este nevoie de o protecție solidă a mărcilor, care să fie eficace împotriva acordării neadecvate a licențelor, împotriva neutilizării sau a utilizării incorecte și împotriva contrafacerilor.

Procesul de înregistrare, inclusiv examinarea mărcilor, trebuie să opțiune binară scăzută în franța conformeze unor standarde de calitate înalte, în în centrul opțiunii se află dreptul de proprietate pentru a se asigura că înregistrările care rezultă pot fi considerate valabile și de natură să satisfacă așteptările consumatorilor.

Acestea trebuie să fie transparente, fiabile, coerente și accesibile pentru întreprinderi. Rezultatele din au indicat o creștere a gradului general de satisfacție al agenților și al proprietarilor, concretizat printr-un număr mai mic de plângeri și o eficiență sporită în soluționarea acestora. Este însă loc de mai bine în ceea ce privește hotărârile în recurs, în special în centrul opțiunii se află dreptul de proprietate aspectul întârzierilor.

În plus, deși se utilizează mai mult instrumentele online, viteza și fiabilitatea mai pot fi îmbunătățite. Înregistrarea comunitară a mărcilor este armonizată în statele membre de mai bine de 15 ani și drepturile asociate mărcilor la nivel național și comunitar coexistă de peste 10 ani. Cu toate că sistemul de mărci a obținut rezultate incontestabil bune, a venit timpul să se procedeze la o evaluare de ansamblu.

Comisia va evalua funcționarea în ansamblu a sistemelor de mărci la nivel comunitar și național. Studiul va analiza impactul sistemelor de mărci din UE asupra părților interesate și va putea sta la baza unei viitoare revizuiri a sistemului comunitar de mărci și a unei mai bune cooperări între OHIM și oficiile naționale.

Alte drepturi de proprietate industrială În afară de mărci, există la nivel comunitar și alte drepturi de proprietate industrială.

în centrul opțiunii se află dreptul de proprietate

Sistemul comunitar de desene și modele[24] a fost introdus în și, în prezent, oferă o modalitate de protecție în țările terțe în urma aderării CE la Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale.

Cu toate că legislațiile naționale privind desenele și modelele au fost în mare măsură armonizate cu Directiva desenelor și a modelelor[25], adoptarea propunerii de liberalizare a pieței secundare a pieselor de schimb[26] ar pune la dispoziția pieței unice un sistem mai coerent. Dat fiind acest proces în curs și faptul că sistemul comunitar de desene și modele industriale este relativ recent, Comisia nu intenționează să inițieze o evaluare a acestui sistem la ora actuală.

Printre mai vechile sisteme de protecție comunitară se numără cele privind drepturile legate de indicațiile geografice IG și de soiurile de plante SP. CE dispune de sisteme de înregistrare a IG pentru vinuri și pentru produsele agroalimentare prin intermediul denumirilor de origine protejate DOP și de indicații geografice protejate IGPcare se aplică și la băuturile spirtoase[27].

Aceste sisteme le dau consumatorilor asigurarea că produsele pe care le cumpără sunt produse veritabile care-și datorează identitatea sau reputația regiunii din care provin. Sistemele de protecție a indicațiilor geografice diferă ca funcții și obiective de cele de protecție a mărcilor.

Confidenţialitatea Yahoo

Ambele însă contribuie la protejarea denumirilor produselor împotriva abuzurilor și a imitațiilor. Comisia efectuează în prezent o evaluare ex post a implementării generale a sistemului pentru produsele agricole începând din Studiul urmărește și relația cu mărcile.

 • Cele mai bune 10 hoteluri din Budapesta, Ungaria (Prețuri de la 68 lei)
 • Despre prezentele condiții Relația dvs.
 • Începând cu 18 septembrieavem de gând să partajăm unele informații cu Oath și cu familia de companii Verizonceea ce ne va permite să furnizăm conținut publicitar personalizat și captivant, produse inovatoare.
 • Strategia de opțiuni binare forex
 • În dreapta sus, atingeți Adăugați un utilizator.
 • Transferul dreptului de proprietate asupra unui formular Transferul dreptului de proprietate asupra unui formular Microsoft Forms Mai multe
 • Tranzacționarea pe piața opțiunilor binare

Se va publica, de asemenea, îno carte verde cu privire la politica privind calitatea produselor agricole, care vizează lansarea unei consultări cu părțile interesate asupra normelor de produs, cerințelor de producție și sistemelor de calitate, inclusiv dezvoltarea pe viitor a sistemelor de IG. În plus, o altă problemă pe care Comisia o are în vedere este găsirea unor soluții pentru facilitarea protecției IG în cazul produselor neagricole, care să avantajeze atât producătorii europeni, cât și pe cei din țările terțe.

În ceea ce privește sistemul de protecție a SP, Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante OCSPcare asigură această protecție, este pe cale să comande o evaluare a rolului și activității sale. O evaluare globală a legislației comunitare privind drepturile de protecție a SP ar putea fi luată în considerare și după încheierea actualei evaluări a acquis -ului cu privire la comercializarea semințelor și a materialului săditor, care examinează și relația cu sistemul de protecție a SP.

Comisia: - va publica în o carte verde cu privire la politica în domeniul calității produselor agricole care înglobează și indicațiile geografice și - va ini ția o evaluare, inclusiv prin consultarea publicului, cu privire la fezabilitatea protecției indicațiilor geografice pentru produsele în centrul opțiunii se află dreptul de proprietate. Drepturile de proprietate industrială și concurența Legile proprietății industriale și cele ale concurenței au ca obiective comune promovarea inovării și stimularea creșterii economice.

Account Options

Protecția puternică a drepturilor de proprietate industrială ar trebui să fie însoțită de o aplicare riguroasă a normelor concurenței. Existența și exercitarea dreptului de proprietate industrială nu sunt, în sine, incompatibile cu legile concurenței.

Tribunalul de Primă Instanță a identificat situațiile în care, de exemplu, refuzul de a acorda o licență poate deveni abuziv și anume atunci când informația care se refuză este indispensabilă pentru a concura pe o piață secundară, când concurența de pe acea piață secundară riscă să fie eliminată și când se împiedică pătrunderea pe piață a unor produse noi, cerute de consumatori[28].

Un domeniu din ce în ce mai important la interfața dintre legile proprietății industriale și cele ale competiției îl reprezintă standardizarea. În general, standardizarea are o influență pozitivă asupra inovării și a dezvoltării economice. Totuși, pentru a evita eventualele denaturări ale concurenței, este necesar ca standardizarea să se efectueze în mod deschis și transparent[29].

în centrul opțiunii se află dreptul de proprietate

Unele organisme au adoptat, de asemenea, norme prin care titularii unor tehnologii potențial esențiale sunt obligați să declare procentul maxim pe care urmează să-l perceapă ca redevență, în caz că tehnologiile lor sunt selecționate pentru a fi incluse într-un standard.

Comisia încurajează organismele europene de standardizare să pună efectiv în practică aceste politici. Normele care impun declararea ex ante a procentului maxim de redevență nu trebuie să fie folosite ca pretext pentru discuții ilegale asupra prețurilor.

Aceste norme nu sunt însă anticoncurențiale în sine. Dimpotrivă, în împrejurări adecvate, ele ar putea favoriza considerabil concurența, făcând posibilă o concurență ex antebazată atât pe meritele tehnice cât și pe prețul tehnologiilor. Într-o asemenea situație, cel care are de câștigat în final este consumatorul, deoarece concurența ex ante ar împiedica perceperea unui preț artificial umflat ex post.

Acestea fiind spuse, menirea legilor concurenței nu este, în general, de a anticipa politicile organismelor de standardizare în ceea ce privește proprietatea intelectuală, ci de a semnala ce elemente pot fi sau nu anticoncurențiale.