Joseph Pine II James Gilmore Economia Experientei

Evaluarea opțiunilor britare brokeri 2021

Economia Experientei conducere sunt bombardafi cu cdr,ti de afaceri avAnd un scop similar. Cu tofii am trecut prin procese continue de imbun5tifire, reinventare si restructurare. Astizi suntem demasificafi, informatizafi, digitalizali Ei, da, chiar personalizali in masi - poate ci ne autoorganizim gi i:rflorim datoritd haosului. Orice afacere care participi la competifia pentru viitor este centratd pe client, motivati de client, se concentreazi asupra clienfului, bla-bla-bla.

Încărcat de

Agadar, ce e nou in toate astea? Iati ce e nou: experienfele reprezintd un gen de produclie economicd existent, insi nearticulat pAnd acum. Separarea experienfelor de servicii, pentru a discerne intre lucrurile pe care le creeazl companiile, face posibili o expansiune economici extraordinard - la fel cum recunoagterea faphrlui ci serviciile reprezintd o oferti distincti gi legitimi a condus la o consolidare economici semnificativd, in contexful unei baze industriale aflate in declin.

Iar acum se formeazd o noui bazd.

Nu luafi in seamd dictonul de-acum familiar, pentru ci informalia nu este fundafia ,Noii Economii", iar asta pentru cd informafia nu este o oferti economici. Dupi cum ii place prietenului nostru John Perry Barlow sd spund, informafia vrea sd fie liberd. Numai atunci cdnd companiile ii conferi forma seraiciilor bazate pe informafie - sau a bunurilor informationale si a experientelor informative - se creeazd valoare economici.

Ofertele economice, nu formele de informalie constituie substanfa cumpdririi gi a vAnzirii.

{!LANG-2fb98d118a396a89b0f8c7606e89f00e!}

Recunoasterea faptului cd experienfele reprezintd o oferti economici distinctd furnizeazi, cheia prosperitilii economice viitoare, dupi cum se aratd in capitolul 1. Jeremy Rifkiry economistul pesimist are dreptate atunci cAnd sugereaz1.

Valurile viitoare de activitate economici bazatd pe noi oferte economice vor furniza vaste oportunitifi pentru sporirea bunistirii gi crearea a noi locuri de munci - cu condifia ca afacerile si fie libere si concureze, firi a fi ingridite de perspectiva guvemului asupra a ceea ce constituie o ofertd economici adecvati qi demni de a fi promovati sau protejat5.

evaluarea opțiunilor britare brokeri 2021

Ceea ce nu inseamni ci toate companiile trebuie si pund in sceni experienfe pentru a obfine profit. Companiile care vAnd evaluarea opțiunilor britare brokeri 2021 prime pot face bani, cel pufin pe durata ciclurilor ascendente.

Dar fifi atenfi la sciderea activitf,lii economice! Capitolele 2 qi 3 arati cum se pot pune in sceni experienle minunate gi captivante utilizAnd doui sisteme de referinfi pe care le-am conturat in urma studiului companiilor ce au trecut deja cu succes la Economia Experien,tei.

Pentru cei care inci nu sunt pregdtili si faci acest pas in mod direct, fumizXm o alternativi, aritAndu-le ci personalizareain masi transformd bunurile in servicii gi serviciile in experienfe. Poititi pe scenSl tconomia experienjei in capitolele 4 gi 5 - cu ajutorul ei clienfii experimenteazi un tece, circ gi magie; gi de la mallul Forum Shops, care recreeazi sacrificiu mai mic de-a lungul interacfiunilor cu dumneavoastri gi cu ofertele pe care le facefi. Aceasti noue economie necesiti de asemenea noi modele de lucru.

La toate nivelurile unei companii, angajafii trebuie si inleleagd ci in Economia Experienlei orice afacere este o sceni qi, prin urmare, munca este un teatru.

Joseph Pine II James Gilmore Economia Experientei

Aceasti afirmafie poate suna ciudat, insd este adevdratd: capitolul 6 demonstreazi c5, ori de cAte ori apare un client pe scena goal6 a afacerii dumneavoastrd, angajalii iqi joacd rolul. Desigur, existi gi o alti fafeti a experienlei Vegas: alcoolul, drogurile, cluburile de striptease gi prostitufia evaluarea opțiunilor britare brokeri 2021 peste tot.

  • Valoarea vocabularului învechit în lumea modernă.
  • Exemplu de opțiuni pe acțiuni
  • Opțiuni binare cu recenzii de venit
  • Acasă muncă orașul castelului
  • Electrum ios
  • Cum și cum să faci rapid un milion
  • Я знаю это, - Николь умолкла на мгновение.

Din nefericire, acestea fac parte din Economia Experienlei la fel de mult ca orice alti formi de divertisment gi relaxare. E adevirat pe misuri ce trecem la aceastd noui economie, unii oameni poate tot mai mulfi vor face alegeri nesibuite gi imorale, din cauza disponibilitdfii gi abilei puneri in sceni a experienlelor erotice.

evaluarea opțiunilor britare brokeri 2021

Mai mult, numerosi evaluarea opțiunilor britare brokeri 2021 critici, pe buni ducere pAni la personalul din linia intAi - ar trebui si fie capabili si se priveascd dintr-o noui perspectivd in acest capitol, iar cei din departamentul de resurse umane Ei din departamentele de dezvoltare organizalionali ar trebui si-l citeasci cu atenlie sporiti pentru a infelege care sunt schimbdrile necesare in noua economie.

Evident, nu toatd lumea va fi de acord ci trecem la o Economie a Experienlei sau cX o astfel de dezvoltare este un lucru bun. Aproape totulin Vegas este o experienli proiectatd, de la jocurile mecanice de pe aeroPort pAnd la cazinourile care se ingiruiesc de-a lungul FAqiei; de la hotelurile gi restaurantele cu tematici pAni la spectacolele cu cAn- l8 Economia experienlei Poftili pe scen;l dreptate, artificialitatea Lumii Disney, a naturii contraficute a diverselor zone de distracfie gi a distanfei tehnocentrice a internetului degi aceste experienfe ,artificiale" sunt contrabalansate intr-o anumiti misuri de aparilia concomitentd a unor experiente ,reale", precum campingul de la Yellowstone National Park, excursiile pe migari de-a lungul Marelui Caniory caiac-canoe pe rAul Colorado si, mai recent, o serie de,sporfuri extreme" cum ar fi rolele, snowboardingul, skysurfingul gi altele asemenea.

Toate aspectele menfionate mai sus sunt legitime Poftifi pe scen;l economia Experienlei 19 si fie obiectul unei dezbateri. Insd este clar cd nu putem da inapoi din fala realitifii iminente a Economiei gi meritd Experienfei, care deja ne inconjoard.

Bine ați venit la Scribd!

Liudabile sau nocive, virtuoase sau imorale, naturale sau artificiale, sunt alegeri pe care le facem pe misuri ce credm impreuni aceastd noui economie. Cei care au deplAns mutafiile economice anterioare - cu doud secole in urmi s-a trecut la Economia Industriali gi, in ultimii douizeci de ani, la Economia Serviciilor - nu au reugit si opreasci progresul valorii economice citre oferte superioare.

RCA obligatoriu pentru mașina ta

Schimbarea a avut loc in ciuda protestelor lor. Prin urmare, credem ci accentul moral nu ar trebui si vizeze chestiunea trecerii de la comer!

evaluarea opțiunilor britare brokeri 2021

Daci societdfile urmiresc continuitatea prosperitifii economice, trebuie si pund in sceni experien,te ca si adauge suficienti valoare economiilor lor, incAt si angajeze masele bunurile gi serviciile nu mai sunt suficiente. Cei care ocupi funclii de conducere in lumea afacerilor, ca tofi ceilalgi, trebuie sd fie preocupafi in ultimi instanfi de lelurile fundamentale ale umanitifii.

Asupra acesfui lucru ne vom concentra in capitolele 9 gi 1Q in care vom explora lumea afacerilor prin prisma comodificirii experienfelor, discutAnd cea de-a cincea gi cea din urmd oferti economicd: transformirile. Nu vefi dori si pierdefi aceste doui ultime capitole, nici bisul, cici este posibil ca implicaliile acestora asupra afacerii dumneavoastr5, oricare ar fi ea, si fie profunde.